Claus Bergs altertavle

Claus Bergs altertavle 
Altertavlen i Sankt Knuds Kirke i Odense er udført i udskåret, malet og forgyldt egetræ af Claus Berg i årerne ca. 1515 - 25 .

Claus Berg (1475-1532) var tysk-dansk billedskærer, billedhugger og maler, født i Lübeck. Han arbejdede muligvis i billedhuggeren Veit Stoss' værksted i Nürnberg, før han i begyndelsen af 1500-tallet blev inviteret til Odense af dronning Christine, der var gift med kong Hans. Han omtales i 1507 som borger i Odense. Her blev han leder af et af Nordeuropas betydeligste billedskærer-, billedhugger- og malerværksteder, der udførte altertavler og krucifikser m.m. til en lang række danske kirker.

Claus Bergs hovedværk og eneste sikre arbejde er den mægtige tredelte sengotiske altertavle i her i Odense Domkirke. Altertavlen stod oprindelig i det kongelige gravkor i franciskanemunkenes klosterkirke, Graabrødrekirken.

Claus Bergs altertavle

    

Tavlen må være blevet til på dronning Christines bestilling efter kong Hans' død i 1513, hvilket kan fastslås på baggrund af fodstykkets (predellaens) figurer, der viser dronningen i enkedragt samt medlemmer af kongefamilien.

Stilen viser inspiration fra sydtysk kunst og er karakteriseret ved figurernes plastiske virkning og realistiske menneskeskildring

  

Udsnit af Claus Bergs altertavle

Detaljerne

Den rigt ornamenterede, malede og forgyldte tavle er forsynet med en talrig skare af figurer.  I midterfeltet grupperet omkring den korsfæstede Jesus og på sidefløjene i scener fra Jesu lidelseshistorie. Malerierne på fløjenes ydersider er dog gået tabt.

  

Udsnit af Claus Bergs altertavle

Øverst til venstre i midterfeltet ses engle med Kristi kors og musikinstrumenter.

Øverst i midten bliver Maria kronet som Himlens dronning af Jesus og Gud

Øverst til højre svæver musicerende engle og engle, som bærer på korset og marterpælen.

Centralt ses den korsfæstede Jesus på et kors formet som livets træ.  Ved hans fødder ses Frans af Assisi, Franciskanerordenens stifter.

I midterfeltets anden række er afbilledet patriarker og profeter fra Det Gamle Testamente

Til højre i anden række ses apostle og evangelister fra Det Nye Testamente

Til venstre i tredje række: Martyrer og bekendere. Nærmest korset ses Frans af Assisi.

Til højre i tredje række: Kirkefædre, klostergrundlæggere og andre fromme mænd.

 

Nederst i midterfløjens venstre side: Helgeninder

 

Midterfløjens nederste frise viserJesusbarnet, Maria og hendes mor, Anna ( Anna Selvtredje) sammen med hellige kvinder.

  

I fodstykket, predellaen , kan figurerne på begge sider af Jesus identificeres som medlemmer af kongefamilien.
Til venstre er det den regerende kong Christian 2. (med skæg) og hans far, kong Hans, der døde i 1513. Bag dem Christians bror, prins Frans, og Christians søn, prins Hans, der blev født i 1518 og sikkert er klemt ind bag Frans efter færdiggørelsen af fodstykket.  I feltet til højre ses kong Hans' enke, dronning Christine, samt Christian 2.s hustru, dronning Elisabeth, og kongens søster, kurfyrstinde Elisabeth.

   

Udsnit af Claus Bergs altertavle

 

På sidefløjene skildres Jesu lidelseshistorie fra Nadverens indstiftelse øverst til venstre - til Himmelfarten og apostlene på Pinsedag  (Pinseunderet) nederst til højre. 

Påskemåltidet, hvor Jesus vasker disciplenenes fødder.

I forgrunden vasker Jesus Peters fødder.

I baggrunden sidder 11 apostle om Jesus. Judas ses til venstre med en pung.

Jesus i Gethsemane Have.

I forgrunden tre sovende disciple - bl.a. Peter med krumsabel.

Ypperstepræstens vagter griber Jesus, og Peter hugger øret af Malkus.

I forgrunden ses den liggende tjener hos ypperstepræsten Kajfas, kaldet Malkus, som Peter med sin krumsabel er ved at hugge det ene øre af.

Jesus føres frem for ypperstepræsten Kajfas

I forgrunden fører to vagtposter Jesus frem med bundne hænder for Kajfas, der forsynet med bispehue sønderriver sin yderdragt.

Jesus bespottes

Den siddende Jesus med tilbundne øjne plages af seks bøddelknægte, der slår ham, tuder med horn ind i hans ører og oversprøjter ham med en væske.

Jesus bundet til en søjle piskes i Pilatus' påsyn af tre bøddelknægte. To andre binder ris og spotter ham.

Jesus tornekrones og bespottes, mens Pilatus ser til.

Den tornekronede Jesus er iklædt en kappe og hånes af fem bøddelknægte. I baggrunden til venstre ser Pilatus til.

"Ecce Homo" - "Se, hvilket menneske"!  Jesus fremstilles for folket, der råber: "Korsfæst ham"

Pilatus viser Jesus frem for folkemængden, der består af seks voksne og to børn, mens han siger: "Se, hvilket menneske".

Pilatus vasker sine hænder, mens Jesus føres bort.

Jesus føres uden tornekrone væk dybt nedbøjet. På et podium i venstre side vasker Pilatus sine hænder over et vaskefad.

Jesus segner under korsets vægt på vejen til Golgata

Jesus ses liggende i forgrunden segnet under korset. Veronica til venstre fremviser sin svededug med aftryk af Jesu tornekronede ansigt.

Jesus nagles til korset.

Jesus ligger udstrakt på korset, mens den ene hånd nagles til korset. En mand tilbyder Jesus noget at drikke fra en skål. I forgrunden til højre ses en stående vagt med spyd.

Nedtagelsen af korset.

Jesu døde legeme ses foran klippegraven. Johannes støtter Jesus fra venstre side. I midten ses den hændervridende Maria, til højre Maria Magdalene, . der løfter Jesu venstre hånd. Bagerst ses Nikodemus og Josef af Arimatæa med den fjernede tornekrans fra Jesu hoved.

Jesus der i dødsriget sprænger helvedes porte og befrier menneskeheden.

Kristus, kun iklædt kappe og korsstav i højre hånd, træder Helvedes port under fode. Under den nedfaldne port ses en djævel. Til venstre ses Johannes Døberen, der peger hen mod Kristus. Bagerst ses Adam og Eva.

Kristi opstandelse - Kristus står op af graven, hvis segl er ubrudt, mens forskrækkede vagter ser til.

Kristus, kun iført kappe står på en kiste. To af de fire vagter løfter målløse deres hoved.

 Kristi himmelfart.

Jesu himmelfart omgivet af forundrede disciple. Kappen er blæst op over Jesu hoved.

Apostlene er på Pinsedagen samlet om jomfru Maria, der holder en bog på sit skød. Maria med en bog i hånden er omgivet af diciplene. En mand med foldede hænder skiller sig ud.

Se mere om Claus Bergs altertavle og andre altertavler i bl.a. Skt. Knuds Kirke i databasen Danmarks Middelalderlige Altertavler