Medlemsskab af Folkekirken

Ønsker du at blive medlem af Folkekirken?

Ønsker du at blive medlem af Folkekirken skal du være døbt. Kun døbte personer kan være medlem. Dåben behøver ikke være foretaget i Folkekirken i Danmark, men skal blot være foretaget i et kristent trossamfund i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Personer, som på et eller andet tidspunkt har meldt sig ud af Folkekirken, kan til enhver tid anmode om at blive medlemmer igen.

Ønsker du at melde dig ind i Folkekirken igen, foregår det ved at du retter henvendelse til en præst ansat i Folkekirken, og overfor ham eller hende fremsætter dit ønske om medlemskab. Vedkommende præst vil muligvis spørge om årsagen til dit ønske for at sikre sig, at det er oprigtigt ment. Du kan også fremsende din anmodning skriftligt til kirkekontoret, som herefter vil formidle kontakten mellem dig og en præst.

Genindmeldelsen kan eventuelt markeres med en konfirmation i kirken. Man kan nemlig godt blive konfirmeret flere gange, og ikke kun når man går i 7. klasse.

Ønsker du at være medlem af Folkekirken uden nogensinde at være døbt, sker det efter et møde med præsten og en dåb. Kun døbte personer kan som nævnt ovenfor være medlem.

 

Udmeldelse af Folkekirken

Et medlem af Folkekirken kan melde sig ud. Udmeldelse af Folkekirken kan ske på én af følgende tre måder:

1. Ved personlig henvendelse til kirkekontoret, hvor man udfylder en udmeldelsesblanket. Dåbsattest bedes medbragt.

2. Ved at man til kirkekontoret sender et dateret og underskrevet brev med oplysning om ens cpr-nummer, navn og ønske om udtrædelse af Folkekirken. Dåbsattest bedes vedlagt.

3. Ved at man sender en mail med anmodning om udmeldelse sammen med en vedhæftet indscannet udgave en ens dåbsattest. Da ens identitet ikke kan verificeres tilstrækkeligt via en mail, modtager man retur et dokument til at bekræfte ens identitet. Dette dokument printes ud, underskrives, scannes og mailes retur til kirkekontoret. 

 

Når kirkekontoret har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse, vil der blive givet besked om udmeldelsen til folkeregisteret, og man vil herefter modtage en ny attest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af Folkekirken.

Ved udmeldelse af Folkekirken mister man retten til at få foretaget kirkelige handlinger i Folkekirkens bygninger, ligesom heller ikke kirkens personale (organist, korsangere og præst) medvirker ved en evt. højtidelighed i ens hjem eller andetsteds. 

Husk at gøre din familie opmærksom på din udmeldelse af Folkekirken, så de ikke får en ubehagelig overraskelse til sin tid, når din begravelse/bisættelse skal planlægges uden kirkens og præstens medvirken. 

Endelig er der særskilte takster for ikke-medlemmers brug af Folkekirkens kirkegårde svarende til de faktiske udgifter ved det enkelte gravsted. Forskellen skyldes at en del af kirkegårdenes drift finansieres via kirkeskatten, så medlemmer af Folkekirken får visse ydelser billigere eller helt gratis. Du kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, bliver du dog ikke automatisk registreret som udtrådt af Folkekirken. Du skal selv give besked til sognepræsten eller kirkekontoret, for at det kan blive registreret i CPR.

Gode links til gæster på kirkekontoret